1. Projekt bemutatása


Jászfényszaru Város Önkormányzata „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című és TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú projektje kommunikációs tevékenységének célja, hogy a támogatási szerződést és annak eredményeit minél szélesebb körben megismerjék a településen, a téréségben és regionálisan is.

Projekt címe: Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027

Projekt időtartama: 2017. június 1-vel kezdődik a projekt, melynek fizikai megvalósítása 2018. november 30-ra valósul meg, az elszámolás és projektzárás pedig 2019. február 28-ig lezárul.


A projekt célja: a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése Jászfényszarun, a települések közötti munkába járás segítésével, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. Projektünk a környezeti (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyi (működtetés, fenntartás) szempontból is a fenntartható fejlődés alap köve, és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének növekedéséhez.

Műszaki/szakmai tartalom:
A Zagyva folyó szelvényezés szerinti jobb oldali árvízvédelmi töltésén tervezett kerékpárút (6+075.93-11+000) a projektben érintett szakasza (7+476.47-11+000) önálló ütemként tervezett megvalósítani, amely összeköti Heves megye határáig kiépült kerékpár utat Jászfényszaruval, biztosítva ezzel Hatvan és Boldog települések kerékpáros munkába járhatóságot Jászfényszarura. A projektben tervezett kerékpárút szakasz a megyehatártól Jászfényszaru külterületén halad végig a település belterületével összekötő 3126-os Boldogra vezető közútig (7+476.47 km szelvény). A 3126-os közút (kerékpározható út) a kerékpárút végétől (Boldogi hídtól) a kiépített Szabadság úti kerékpárútig köti össze a kerékpáros forgalmat. A kerékpáros közlekedésre figyelmeztető tábla hívja fel az autósok figyelmét.

A kerékpárút a zagyva szelvényezés szerinti jobb parti (folyásirány szerint bal parti) árvízvédelmi fővonalának töltésén halad. A mérések alapján a töltés magasságának növelésére nincs szükség. A tervezési szakasz (070 hrsz.) kezdetén, a 7+476.47 km szelvényben a 3126 j. országos közút burkolat- szintjéhez csatlakozunk. A tervezési szakasz vége a megépült Hatvan-Boldog közötti, töltésen vezetett kerékpárúthoz csatlakozik a 11+000 km szelvényben. A meglévő töltés burkolatlan, szélessége megközelítőleg 4,0m, a rézsű hajlása 1:2-1:3 között változik. A projekt ezen az egy helyrajzi számon valósul meg.

Az árvédelmi töltésen vezetett kerékpárutak hálózati szerep szerint „D” osztályba tartoznak, üzemi utak. A Zagyva folyó mellett végighaladó kerékpárút távlatban Szolnoknál csatlakozik a Tisza menti EURO VELÓ 11 útvonalhoz, ezért hálózati szerepe településeket összekötő „B” hálózati szerepű kerékpárút lesz. A Zagyva gáton létesítendő utat közúti és mezőgazdasági forgalom nem veszi igénybe, a szomszédos mezőgazdasági területek földutakról megközelíthetők.
A gáton vezetett út az e-UT.03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című útügyi műszaki előírás szerinti tolósínes útelzáró sorompókkal zárható el a le-és felhajtok környezetében.

A 3126 j. útra a rávezetés szintben történik, a burkolatszéleket lekerekítő ívvel csatlakoztatjuk az országos közút burkolatszéléhez. A közúti végpont környezetében, valamint a kőolaj vezeték keresztezésénél útelzáró sorompót létesítünk. A kerékpárút 9+284,41 km szelvényében található földgázvezeték keresztezésénél a közműkezelő előírásai alapján vasbeton teherelosztó lemez került betervezésre. A kerékpárút magassági vonalvezetését a meglévő terepszint határozta meg.

Keresztmetszet: 3 m széles burkolt út két oldalon min. 0,50 m széles, M22 mechanikai stabilizációval ellátott padkával. Az útpálya egyoldali oldalesésű, 2,5%. A padkák a rézsűk felé 5% lejtésűek. Az árvízvédelmi töltés esetében a teljes beavatkozási mélységig a meglévő töltés felső része elbontásra kerül. A beavatkozási szakaszokon a rézsűket 1:1,5 hajlással csatlakoztattuk a meglévő töltés szintjéhez. A tervezett padkák szélességét változtattuk annak érdekében, hogy a töltés keresztmetszeti szélessége ne változzon. A rézsűkorrekciók a MÁSZ + 1 m szint felettiek, így 1:3-as rézsűhajlással kialakítandó töltésszélesítésre nem volt szükség. A 0,50m-nél szélesebb padkák esetében a 0,50m szélességben M22 mechanikai stabilizációval ellátott padkát kell létesíteni, a 0,50m szélességet maghaladó keresztmetszeti szakaszokat földpadkával tervezettek.

Az árvízvédelmi töltés esetében a geotechnikai szakvélemény alapján, a földmű részeként meszes stabilizáció szükséges.
Tervezett pályaszerkezetek:


Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút

  • 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
  • 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
  • 30 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
  • A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció


Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút a 9+284,41 km sz környezetében

  • 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
  • 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
  • 25 cm vastagságú vasbeton teherelosztó lemez
  • 15 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
  • A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció


A tervhez külön talajmechanikai szakvélemény készült, melynek alapján a töltés árvédelmi szempontból megfelelő, azonban stabilizáció szükséges. Az útburkolat építéséhez a felső humuszos réteg eltávolítandó, a szakvéleményben rögzített vastagságban. A felhasználható humuszt külön depóniában kell tárolni a hasznosításig. A gödrök, árkok betöltése homogén teherbírású földművet kell, hogy eredményezzen. A töltéstestekben a relatív tömörség legalább 85 % legyen. A burkolt felületek alatt a földmű felső 0,5 m-es rétegében az elérendő tömörség legalább 95%. A padka legalább 95%-os tömörségi fokú kell legyen. A padkaépítés a földmű építéssel egy ütemben történjen, majd a szerkezeti rétegek építésénél kövesse annak ütemét.

A tervezett útburkolatoknak külön víztelenítése nem szükséges, a csapadékvíz töltés oldalán folyik le. A mezőgazdasági utak esetében a csapadékvíz szántóföldekre jutását párologtató árkok akadályozzák meg.

A tervezett kerékpárút árvízvédelmi töltésen haladó szakasza keresztezi az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. kezelésében álló 20 kV-os légkábeleket. A kezelő a kiviteli tervben a keresztezés szabványossági felülvizsgálatát kéri. Amennyiben szükséges, a vezetékek kiváltására kiviteli tervet kell készíteni. Ugyanezen kerékpárút szakasz keresztezi a MOL Nyrt. kezelésében álló Barátság II. DN600 kőolajvezetéket, illetve a Tiszaújváros - Százhalombatta DN200 termékvezetéket. A közműkezelő hozzájárulásában a vezetékek biztonsági övezetének határában a gépjármüvek áthaladását megakadályozó műszaki zár elhelyezését kérte. A Zagyva töltésen haladó kerékpárút a 9+284,41 km sz-ben keresztezi a Testvériség DN800 gázvezetéket és annak bányaüzemi hírközlő kábelét. Tervünk tartalmazza a közműnyilatkozatban előírt védelmet a gázvezeték felett.

A létesítményen burkolati jel létesítése a tervezett útlezáró sorompók környezetében szükséges. A sorompók az alábbi helyeken kerültek betervezésre:
9+256,80 kmsz 9+296,20 km sz.
7+456,24 km sz 7+593,99 km sz

Az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút esetében terv szerinti lejárók és rámpák stabilizációval történő kialakítását terveztük. Kapubehajtók nem találhatóak a tervezési területen.

A tervezési szakaszon új műtárgy nem létesül.

Az I. építési ütem részét képező Zagyva töltésen haladó kerékpárút Jászfényszaru szabályozási tervében teljes hosszon feltüntetésre került kerékpárútként.

2. Közbeszerzések

I HIÁNYPÓTLÁS

II HIÁNYPÓTLÁS

III HIÁNYPÓTLÁS

INDUL

Kieg táj


Közbeszerzés utólagos ellenőrzése jelentés TOP31115JN1201600027.pdf

bontás

bírálat

er hird

módosítások

árazott költségvetés

3. Tervek

4. Kerékpárforgalmi hálózati terv

5. Környezeti állapotfelmérés

6. Cikkek

Jász Trió TV


2018.01.19. Sikeres pályázatok Jászfényszarun.mp4

A teljes cikk a következő linken elérhető: Link


2018.01.22. Fejlesztések és beruházások 2017.mp4

A teljes cikk a következő linken elérhető: Link


2019.05.01 HÍR 18 - A JÁSZSÁG HÍRADÓJA.mp4A teljes cikk a következő linken elérhető: Link

Mi újság Fényszarun


2017.12. Bővül a kerékpárút-hálózat.pdf

A teljes újság a következő linken elérhető: Link


2017.12. Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről.pdf

A teljes újság a következő linken elérhető: Link


2018.01 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link


2018.02 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link


2018.10 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link


2019.03 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link

7. Sajtóközlemények

8. Szemléletformálás

9. Képek